Privacy policy

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Müüja töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ostja järgmiseid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja elektronposti aadress.

Isikuandmete vastutav töötleja on A1Autokeskus OÜ (reg. kood 12543898).

Isikuandmed edastatakse veebilehe haldajale infopäringute ja kontaktivormide kaudu kliendi küsimuste ja probleemide lahendamiseks. Andmeid kasutatakse infopäringutele vastamiseks, probleemide lahendamiseks ning tegevusvaldkonnaga seonduvate küsimuste selgitamiseks, ostja eraldi nõusolekul ka ostjale pakkumuste edastamiseks. Veebilehe haldamisel võib andmeid töödelda veebilehe töötamise tagamiseks IT-tugi, veebiadministraator. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Isikuandmeid hoitakse virtuaalserveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt. liisinguteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta a1autokeskus.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust müüjaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kui Ostja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil info@a1autokeskus.ee . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@a1autokeskus.ee .
Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.

Leasing

Leasing offer in couple of days. We work with all major leasing providers.